1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել chicken galantin

Remove the chicken leg bone, mince the meat times or mix with egg protein, salt and pepper. Make an opening form the back of chicken and remove the bones. You may make broth from the bones for soup. Put chicken meat on the membrane layer towards down, remove the meat form the thick parts to the places where there is little meat, add salt and pepper, sprinkle basturma cut into meat sticks, put on it the filling so as the meat edges would push up and there should be opening with 1,5sm. Put in the middle of this dry fruits. Whip a roll with the help of food membrane, tight with the help of thread from one side, on the other side put garlic pieces then tight. Boil water into the pot, put the package into it and cook for 35 minutes, take off the water and leave it to cool, make cuts from the package edges so as let the liquid part to flow, put on the desk and put on it desk or something heavy, then put into the fridge for 2 hours to become solid, remove the food membrane, cut and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք chicken galantin

հավ հավ 1 հատ

Հավի բուդ Հավի բուդ 2 հատ

սալորի չիր սալորի չիր 60 gram

բաստուրմա բաստուրմա 60 gram

սխտոր սխտոր 1 pchex

սպիտակուց սպիտակուց 2 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 487 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.