1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել hot dish with pork

Put into the plate soy sauce, sprinkle rosemary, add pepper and mix. Slice the pork, beat it, put the slices into the marinade, add not very thin half circles of the onion, mix it, and leave for 2-3 hours to marinate. Take off the pork pieces from the marinade, dry them, and fry slightly from both sides. Turn on the stove under 1800 temperature, add on it onion pieces, place macaroni, and place on them the slices of figs, add marinade and place the pan into the stove and cook for 30-40 minutes. Boil water into the pot, add slat, cook the rice until it is ready. Place the pork pieces on the serving plate, add on it from its sauce, place on the side water free rice, decorate with parsley branches.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք hot dish with pork

խոզի միս խոզի միս 500 gram

կիտրոն կիտրոն

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

ծիտրոն ծիտրոն 0.5 teyi_gdal

կանաչի կանաչի

բրինձ բրինձ 1 teyi_bajak

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 140 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.