1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pork in french way

Wash meat, dry and cut horizontally dividing into 0.8 cm layers. Beat each layer, season with salt and pepper, leave 30min. Clean onion, cut in half-rounds, grate cheese and chop tomatoes as rings. Wash mushrooms and slice. Fill vegetable oil in the pan, put meat pieces, fill onion on it and then the mushroom. Put tomato on mushroom, fill salt and cheese. Finally fill mayonnaise on it and put in the oven that is heated to 180 C beforehand and cook 25min.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pork in french way

խոզի միս խոզի միս 500 gram

լոլիկ լոլիկ 2 հատ

սունկ սունկ 150 gram

սոխ սոխ 2 հատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

մայոնեզ մայոնեզ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 163 կկալ

The author and administrator mykitchen