1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել hot appetizer with meat

Cut onion into small pieces, fry with butter until it become transparent, add small cut pepper, garlic, fry for 12 minutes, take off the fire, leave it to cool. Put the minces meat into the pot, add yolk, small cut smoked sausage, spice with salt and pepper, add on the cool fried onion mix it well. Add a pinch of salt and pepper on the egg proteins, mix it until there appears solid foam. Spread a big sheet of foil under the stove pan, scrape olive oil. Put mixed proteins into the meat mass, mix it well so as there appears babbles and remain there. Put the stuffing part into the cylinders, bring forward the edges of the foil. Put the cylinder into beforehand heated stove under 2000 temperature and leave there for 40 minutes, then bring to the back the edges of the foil, sprinkle grated cheese and again put into the stove until cheese becomes pink. Take off the appetizer from the stove, leave it to cool a little, remove the foil and cut.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք hot appetizer with meat

տավարի միս տավարի միս 500 gram

ձու ձու 2 հատ

սոխ սոխ 1 glux

սխտոր սխտոր 1 pchex

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

ապխտած երշիկ ապխտած երշիկ 150 gram

կարագ կարագ 30 gram

կիտրոնի աղ կիտրոնի աղ 1 ptxunc

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 306 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.