1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել liver in venetian way

Put into a beg salt, pepper, lour and mix it. Remove the liver membrane, cut into thin and wide layers, imbrue into the spiced flours, slightly fry from both sides. On the liver pieces should appear pink cover. Remove fried meat pieces into the plate, fry half circled onions into the same oil, add bay leaves, mashed and not very small cut garlic, spice with salt and pepper, add white vine and leave the alcohol to stew. Cut apple into circles with 1 sm of thickness, remove seeds with the edge of the knife. Remove bay leaves from the fried onion, place liver pieces on the pan, apple slices, put a piece of butter, boil a little water, turn off the fire and stew for 5-7 minutes until apples are soft but don’t let them lose their shape. Cut green onion and dill into small pieces. Remove liver pieces on the serving plate, add on it fried onion, put a slice of apple, add the received sauce, sprinkle green and black pepper.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք liver in venetian way

տավարի լյարդ տավարի լյարդ 600 gram

խնձոր խնձոր 2 հատ

սոխ սոխ 2 glux

սխտոր սխտոր 2 pchex

կանաչ սոխ կանաչ սոխ

սամիթ սամիթ

դափնու տերև դափնու տերև 2 հատ

կարագ կարագ 30 gram

ձեթ ձեթ

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 100 ml

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 362 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.