1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fish with tarragon sauce

Mix well egg proteins and salt. Spread oil paper on the stove pan, place approximately the half of the salt, add salt into the paunch, add a branch of tarragon, spice the fish with the rest of salt, put into the before heated stove under 2000 temperature for 20-25 minutes. Put the lead into the stew pot and put on the fire. As soon as liquid disappears add white vine and cook until mass disappears, little by little put pieces of butter, let them to melt, add lemon juice, cut tarragon, add salt and take off the fire. Break the salted cover of the fish, remove the soft meat on the serving plate, add on it sauce and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fish with tarragon sauce

ձուկ իշխան ձուկ իշխան 850 gram

աղ աղ 500 gram

սպիտակուց սպիտակուց 4 հատ

կարագ կարագ 50 gram

կիտրոն կիտրոն 0.5 հատ

թարխուն թարխուն 1 punj

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 100 ml

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 337 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.