1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fish with vine sauce

For the broth separate the yolk from white. Mix flour, yolk, vine and 150ml water to become homogeneous mass and leave for about 10min. Whisk the whites with salt until becomes thick foam and carefully mix with the first mass. Divide the fish fillet into ten parts. Fill salt, pepper and mash. Heat the vegetable oil. Imbrue the every fish piece in a flour, the in broth. Fry in a warm vegetable oil until appears golden peel. Take out of oil to squeeze on table napkins.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fish with vine sauce

ձուկ ձուկ 1.5 kg

կիտրոն կիտրոն 2 հատ

սպիտակ պղպեղ սպիտակ պղպեղ

ալյուր ալյուր 1.5 teyi_bajak

ձեթ ձեթ

ձու ձու 2 հատ

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 100 ml

աղ աղ 1 ptxunc

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 9COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 775 կկալ

The author and administrator mykitchen