1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fish with dutch sauce

Mix two tablespoons vegetable oil with two tablespoons lemon juice and put the fish fillet in it. Chop or grate carrot, fill on a large tin, also fill a tablespoon vegetable oil, put the fish and close the tin from sides. Heat the oven to 200 C and cook it 20-30min. During that time make the Dutch sauce. Whisk the egg yolks, add little butter, salt and three tablespoons lemon juice. Put in the microwave or cook on stove until clots. In the serving plate fill vegetable, put the fish on it, fill Dutch sauce, chopped green onion or another greens and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fish with dutch sauce

ձուկ ձուկ 1 kg

ձեթ ձեթ 3 chashi_gdal

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 5 chashi_gdal

գազար գազար 2 հատ

դդում դդում 2 հատ

դեղնուց  դեղնուց 2 հատ

կարագ կարագ

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 503 կկալ

The author and administrator mykitchen