1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fish in the lavash

Put egg in the boiling water, cook 10min. Then put the egg in the cold water, remove peel. Grate or chop the eggs. Grate the cheese. Squeeze the canned fish water and mash with fork. Wash green, dry and chop. Chop the garlic, mix with greens and mayonnaise. Roll the lavash out and generously scrape mayonnaise mixture on it. Fill grated cheese. Put the second lavash, scrape mayonnaise and cover with fish layer. Put the third lavash, scrape again mayonnaise and fill grated egg. Roll the lavash tightly. Put the roulette in the fridge for half an hour. Take out from the fridge, make finger thick layers, arrange in the plate and decorate with greens.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fish in the lavash

լավաշ լավաշ 3 հատ

ձուկ ձուկ 400 gram

ձու ձու 3 հատ

մայոնեզ մայոնեզ

սխտոր սխտոր 4 pchex

կանաչի կանաչի

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 486 կկալ

The author and administrator mykitchen