1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fish “dream”

Chop the fish fillet. Cut the tomato ring-shaped and chop the garlic. Grate cheese. Put Fish pieces in the pan, fill salt, pepper and season. Put tomatoes on the fish fillet. Fill chopped garlic,salt and pepper. Also fill ketchup, grated cheese and put in the oven. Cook in 180 C for 40-45min.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fish “dream”

ձուկ ձուկ 500 gram

լոլիկ լոլիկ 300 gram

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 5 chashi_gdal

սխտոր սխտոր 5 pchex

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 265 կկալ

The author and administrator mykitchen