1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել happy penguins on your table

Cut carrot in a circular way, cut and take off triangular segment. Make a triangular open part on the long part of the olive. Take an olive without cutting, on the opening part for the stone put a piece of carrot and with the help of toothpick ''collect'' penguin: 1.a round piece of carrot 2. olive with cut part 3. olive filled with carrot, put grated cheese or curd on the bottom olive and the penguin is ready. These happy penguins can decorate both your holiday tables or your general dinner tables.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք happy penguins on your table

գազար գազար 1 հատ

ձիթապտուղ ձիթապտուղ 400 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 137 կկալ

The author and administrator mykitchen