1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել kutap with spinach

Mix the egg with 0,5 tea spoon of salt, add matsun, sugar and mix it well. Add also soda, spinkle flour and knead it. There should be soft dough. Leave the dough to rest. Put the pan on the fire and heat olive oil, cut onion into small pieces, add on the pan and make fried onion. Add on the fried onion squeezed garlic as well. Cut spinach into small pieces, add on the fired onion a little salt and put on the lid. As soon as the mass sets, take off the lid add a little salt and pepper and leave it to fry. Replace spinach mass on the plate, add on it tahin. Mix it well. Break egg into the plate. Spread olive paper under the stove pan. Take balls form the dough with the size of eggs and open with the help of rolling pin. Scrape on it broken egg. Put into the beforehand heated stove under 1900 temperature and leave it for 20-25 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք kutap with spinach

ալյուր ալյուր 2 teyi_bajak

մածուն մածուն 150 ml

շաքարավազ շաքարավազ 1 chashi_gdal

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

սոդա սոդա 0.5 teyi_gdal

սպանախ սպանախ 500 gram

սոխ սոխ 2 glux

ձու ձու 2 հատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 278 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.