1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել kemenu sandwich

Grate tomato, add ajika on it, mix washed bulgur and put aside. Mash hot potato, add half of the small cut onion, parsley, nana, cumin, mix it well then combine with the mass of bulgur, add salt, imbrue hands into the olive oil and knead it. If bulgur is still solid and the mass is watery, leave it for 10-15 minutes to rest, then make balls, put on the plate and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք kemenu sandwich

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 200 gram

բլղուր բլղուր 100 gram

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 1 teyi_bajak

սոխ սոխ 0.5 glux

պղպեղ պղպեղ 0.5 հատ

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

նանա նանա

ձեթ ձեթ

աջիկա աջիկա 1 teyi_gdal

քիմիոն քիմիոն

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 90 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.