1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pie with cabbage

Mix kefir and butter and heat it. Add salt, sugar, yeast and mix it. Add sifted flour, knead dough. Close the dough, put hot place and let it to rise. While dough rises we can make kernel part: beat cabbage and onion. Boil eggs, cool them, uncover and cut into small pieces. Fry onion with olive oil until it becomes golden, add cabbage and 1 cup of water, cover and stew until cabbage becomes soft. Take off the lid and again boil until water boils, mix boiled cabbage and egg, sprinkle salt. Dough should rise well. Put the dough on the pan scrape olive oil under the pan, cut a piece of dough make a ball, make it thin and even. Put the kernel part, close the edges. Put on the pies on the pan, scrape yolk. Bake under 180 0 temperature until it rises.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pie with cabbage

կեֆիր կեֆիր 1 teyi_bajak

ձեթ ձեթ 0.5 teyi_bajak

շաքարավազ շաքարավազ 1 chashi_gdal

աղ աղ 0.5 teyi_gdal

խմորիչ խմորիչ 11 gram

ալյուր ալյուր 3.5 teyi_bajak

կաղամբ կաղամբ 400 gram

ձու ձու 5 հատ

սոխ սոխ 2 glux

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 594 կկալ

The author and administrator mykitchen