1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել shnitzel with cheese and cabbage

Boil the departed leaves of the cabbage into the pot until it is soft. Mash parsley seeds and zira, red and black pepper, add salt and mix. Take off teh cabbage leaves form the pot, wash up with cold water, leave it to be water free, then press the thick parts of the boiled leaved a little. Imbrue the leaves with the mixture of spices, put the slice of cheese, envelope it, imbrue into the broken egg, the imbrue into the rusk and fry with olive oil.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք shnitzel with cheese and cabbage

կաղամբ կաղամբ 200 gram

ձու ձու 2 հատ

պաքսիմատ պաքսիմատ 1 teyi_bajak

ձեթ ձեթ

համեմի սերմ համեմի սերմ 0,5 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 232 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.