1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել asparagus with cheese

Remove the rough parts of the asparagus, put into the pan, add 2 tablespoon water and 1 tea spoon olive oil, close the lid and cook on the low fire for 3-5 minutes, then remove on the late. Add on the pan 1 tablespoon olive oil, put on the fire, add cut garlic, fry for half of a minute and turn off the fire. Tight 3-4 asparagus with each other with the help of green onion. Spice bread slices with spiced olive oil, put on it the packets of asparagus with the along with corner line spread a slice of cheese on it, cook into the beforehand heated stove under 2000 C temperature until cheese melts. Serve imediately.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք asparagus with cheese

ծնեբեկ ծնեբեկ 1 punj

հաց հաց

ձեթ ձեթ

սխտոր սխտոր 1 pchex

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 31 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.