1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել stuffed mushroom with vine

Remove legs of middle size agarkions, add salt into the head part, remove on the napkin and leave the liquid part to come out. Cut legs into small pieces, also cut garlic into small pieces. Heat olive oil, fry garlic for half a minute, add small cut mushroom legs, fry until it is ready, spice it, take off the fire and cool it. Grate cheese into the pot, break an egg on it, spice with dry greens, pepper, rusk and add 2 table spoon white vine, add legs and mix it. Put this stuff into the mushroom head art, place on the oiled stove pan, sprinkle white vine and cook into the stove under 2000 temperature for 30-35 minutes. It may be served both in hot and cold condition.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք stuffed mushroom with vine

սունկ սունկ 500 gram

սխտոր սխտոր 2 pchex

ձու ձու 1 հատ

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

պաքսիմատ պաքսիմատ 1 chashi_gdal

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 0,5 teyi_bajak

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ռեհան ռեհան

թարխուն թարխուն

ծիտրոն ծիտրոն

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 122 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.