1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել kutap

Cut nuts into small pieces, add on it 0,5 cup of hot water and put aside. Break 2 eggs into the pot, add milk, cream, salt and mix it, add vine vinegar, mix once more then add the mixture of flour and soda, receive dough with the softness of earlap, make balls with the egg size and cover with towel. Cut onion into small pieces, fry with olive oil until it becomes yellow, add water free nuts and fry together for 1-2 minutes until the additional water of the nuts disappears, take off the fire, add beforehand cooked bean seeds and peas, small cut and boiled potatoes, spice with dry rosemary, parsley, salt and red pepper, mix it well. Heat the stove 1900 temperature. Open a thin dough with the help of rolling pin, put filling on one side, bring forward the other side, shape kutap with the shape of half-moon, fix the edges, put on the stove under which is spread olive paper, scrape mixed egg on the surface and put into the stove, bake until it becomes pink.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք kutap

ձու ձու 3 հատ

կաթ կաթ 1 teyi_bajak

սերուցք սերուցք 0.5 teyi_bajak

քացախ քացախ 1 teyi_gdal

սոդա սոդա 0.5 teyi_gdal

ալյուր ալյուր 3 teyi_bajak

կարմիր լոբի կարմիր լոբի 200 gram

ընկույզ ընկույզ 100 gram

սիսեռ սիսեռ 100 gram

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 150 gram

ծիտրոն ծիտրոն

ռեհան ռեհան

սոխ սոխ 2 glux

աղ աղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 462 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.