1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել layered cakes with green onion

Mix flour and salt, pour as much water as there appears dough with the medium solidness, knead it well, put into a closing pot, and put it into a pot full of hot water so as dough grows a lot. Cut onion into small pieces, add on it a little salt and pepper. Cut dough into small pieces, roll long and thin layer of the dough, scrape fat on it, sprinkle onion on it, roll like pensile then begin form one side and roll like rifling and make it be thin. Heat olive oil into the pan, fry cakes from both sides, remove on the napkin: While serving sprinkle on it green onion.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք layered cakes with green onion

ալյուր ալյուր 200 gram

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 0.5 punj

յուղ յուղ 2 chashi_gdal

ձեթ ձեթ

աղ աղ 1 teyi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 41 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.