1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել roll with carrot and curd

Grate carrot in a big way, fry with butter as much as to soften it and receive a bright color, spice with salt and red pepper leave it to cool. Separate egg proteins and put into the mixer add slat and mix as much as to make it firm foam. Mix yolks and carrot mass, add protein part partially and mix it carefully. Put olive paper on the stove pan, scrape on it a thin slice of olive oil, add the made mass and cook into the stove under 1800 temperature for 12-13 minutes. Mash the curd, add mashed garlic, small cut dill, spice with salt and black paper and mix it well. Turn on the slice with carrot on the board, remove the olive papaer, spread on it curd stuffing, whip a roll with the help of olive paper, fix the edges of teh paper, put into the fridge for 10 minutes then cut and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք roll with carrot and curd

գազար գազար 500 gram

ձու ձու 4 հատ

կարագ կարագ 25 gram

ձեթ ձեթ

կաթնաշոռ կաթնաշոռ

սամիթ սամիթ 0,5 punj

սխտոր սխտոր 1 pchex

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 387 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.