1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել butterbread rabbit

Put bread layer on the lettuce leave, then the white layer of the cheese. Put two wholly slices of sausage so that one of them be the head of the rabbit and the rest will be the body. Cut into oval way the legs of the rabbit and but in horizontal way on the lower circle. Cut small and long 4 pieces and place on the cheese as hands of the rabbit. Cut smaller pieces from orange cheese and put on the rabbit feet. Cut rabbit snout from white cheese. Place green bean seed instead of rabbit eyes, and cut small pots from olives and make round eye parts. Also make rabbit nose from olive, and from the thin green hilt make mouth.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք butterbread rabbit

հաց հաց

երշիկ երշիկ

գազար գազար

ձիթապտուղ ձիթապտուղ

կանաչ ոլոռ կանաչ ոլոռ

հազարի տերևներ հազարի տերևներ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 39 կկալ

The author and administrator mykitchen