1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել butterbread '' lion''

Put bread immediately into the serving plate on which there is one leaf of lettuce. Cut sausage into circles for the '' lion'' body and put on the lettuce leaf, and put on the sausage round cut piece of cheese. As feet of lion we would use cheese layers, only not round but with half-moon shape. We would use medical sausage also while making tail of the lion. Cut sausage narrow and long and put form the right side of the lion body. Cut Dutch cheese into round pieces. Then cut the edges as it is seen on the picture. From the sausage layers you should receive three circles: two fro lion ears and the one for snout. Put sausages in their places. Two pieces of clots would be used as eyes and the olive seeds ad a nose. With the help of dills we would receive lion eyebrows, horn and lower part of the tail and draw lips with the help of ketchup.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք butterbread '' lion''

հաց հաց

հազարի տերևներ հազարի տերևներ

երշիկ երշիկ

ձիթապտուղ ձիթապտուղ

կանաչ ոլոռ կանաչ ոլոռ

սամիթ սամիթ

կետչուպ կետչուպ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 38 կկալ

The author and administrator mykitchen