1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել sandwiches with basturma

Put tomatoes into the pot with hot water and leave for 2 minutes. Clean the pepper fry slightly with olive oil. Peel the tomato, cut it, remove juice and seeds, cut the meat part not into small pieces, put into the pot, leave on the fire with high volume for 1 minute and turn off the fire, add thin sliced basturma, small cut parsley and mix it. Mix matcun and eggs together, put the rusk into a thin plate. Cut squares with the size of 20*20 form lavashes. Add big grated cheese on the cold stiffing and mix it. Put the stuffing part on the lavash in angular shape, scrape sauce on the edges, whip cylinders, imbrue them into the sauce, imbrue into the rusk and put on the olive paper on the pan. Cook into the beforehand heated stove under 1800 temperature until red cover appears. Cut sandwiches in a diagonal way, and cook in a hot way.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք sandwiches with basturma

բաստուրմա բաստուրմա 150 gram

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

լոլիկ լոլիկ 1 հատ

մաղադանոս մաղադանոս 1 punj

մածուն մածուն 0.5 teyi_bajak

ձու ձու 2 հատ

պաքսիմատ պաքսիմատ 1 teyi_bajak

ձեթ ձեթ

լավաշ լավաշ 2 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 347 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.