1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել appetizer with lentil

Put on the pot 1 tea spoon red sweet pepper, 0,3 tea spoon black pepper add olive oil and mix it. Scrape this mass on lavash, cut it and put on the stove pan, put into the hot stove and leave it to receive pink color. Mix it during that period so as scrape it in an even way. Heat fat into the pan, mix onion cut onto circles with the fat until it becomes yellow- brown and spice it. Mash garlic with salt, add matsun, spread on it dried onion, sprinkle on it beforehand boiled and water free lentil, scrape garlic and matsun and serve on immediately.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք appetizer with lentil

ոսպ ոսպ 150 gram

լավաշ լավաշ 1 հատ

սոխ սոխ 2 glux

մածուն մածուն 1.5 teyi_bajak

սխտոր սխտոր 2 pchex

յուղ յուղ 1.5 chashi_gdal

ձեթ ձեթ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 140 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.