1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salad with mushroom and spinach

Cut onion into half curl way fry with olive oil until it is golden, put on the plate and with the same oil fry sliced mushroom with the thickness of 3 mm, add salt and pepper, put on the plate, put into the pan cut spinach with 2 sm of length put on the lid and leave it to wither and leave the volume to decrease, then take off the lid spice with salt and pepper, peanuts, stew the liquid part on the high fire and turn off the fire. Mix it all, put into the plate. Put butter into the stew pot, fry the Rusk, add squeezed garlic, fry for 20 seconds add on the salad and serve it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salad with mushroom and spinach

սունկ սունկ 200 gram

սպանախ սպանախ 1 punj

սոխ սոխ 1 glux

սխտոր սխտոր 1 pchex

պաքսիմատ պաքսիմատ 2 chashi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

մշընկույզ մշընկույզ

յուղ յուղ

կարագ կարագ 20 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 29 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.