1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել hot salad with vegetable

Cut greens not into very small pieces, put into the mixer cup add two pieces of garlic, pumpkin seeds, 50 ml olive oil, add salt and black pepper and mix it. Cut pepper with the length, remove the seeds so as leave the tail undamaged. Peel the pumpkin, cut into pieces, cut potato with the same size. Cut onion with the length into 6 pieces. Put the cut vegetable into the pan, sprinkle olive oil, add salt and black pepper, tight the pan lid mix it carefully from side to side so as to spice the vegetable from all sides and get oiled. Put all this stuff on the stove pan. Put small cut tomato into the pepper, add sauce, cut cheese. Cut tomato into 4-6 pieces, put into the pan. Put the pan into the beforehand heated stove under 1800 – 2000 temperature for 35-40 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք hot salad with vegetable

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

դեղին պղպեղ դեղին պղպեղ 1 հատ

սոխ սոխ 1 glux

սխտոր սխտոր 2 pchex

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 2 հատ

դդում դդում 300 gram

լոլիկ լոլիկ 2 հատ

համեմ համեմ

սամիթ սամիթ

նանա նանա

ձեթ ձեթ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ 0.015 ptxunc

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 166 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.