1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել watermelon conserve

Segregate the inner part of the watermelon, then cut with the length the white part of the peel 2-3sm, put into lime water for 20 minutes. After taking out of lime water wash the pieces of watermelon, then put into a hot water, then cook for 5-10 minutes, then squeeze with combine and freeze it. Make syrup from sugar. Put watermelon pieces into the boiler, pour boiling syrup, cook for 20-30 minutes, then take off the fire and leave it for 2-3 hours into the syrup. Repeat this action for the second time. Put the conserve on the lowered fire until it is ready. Before taking off from the fire pour vanillin and lemon juice.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք watermelon conserve

ձմերուկ ձմերուկ 1 kg

շաքարավազ շաքարավազ 1.5 kg

ջուր ջուր 400 gram

վանիլ վանիլ 30 gram

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 1.5 teyi_bajak

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 83 կկալ

The author and administrator mykitchen