1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pickled garlic

Clean new mature bulb garlic, cut the grounds, wash with cold water. Then add into 3 liters glass jar add salt water, according to the preference one can add grainy black pepper and bay leaf and put it under the sun. Change the water every two days. After 40 days pour the water and add wine vinegar. Close the jar with lid and put it in a cool place. It may be kept for 2 years. If garlic dried a lot , it should be kept under the water for 2-3 hours and clean it only after that. Date for making it is from the middle of the July to the end of the august.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pickled garlic

սխտոր սխտոր

ջուր ջուր

հատիկ պղպեղ  հատիկ պղպեղ

դափնու տերև դափնու տերև

գինու քացախ գինու քացախ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 2 կկալ

The author and administrator mykitchen