1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել strawberry conserve

Select strawberry, put each berry into the cognac or into the brandy then remove the ground of the berry. Put prepared strawberries on the dish, add sugar (half of the allocation) and put in a cold place. Make syrup form the rest of the sugar, take off the fire and add strawberries (with its juice), carefully shake the dish so as berries may be dip into the syrup and cook on the lowered fire. After cooking remove the foam. If the strawberry if too succulent then after keeping in a cold place for 5-6 hours strawberries should be put into the bowl, add the rest of sugar and cook.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք strawberry conserve

ելակ ելակ 1 kg

շաքարավազ շաքարավազ 1.5 kg

ջուր ջուր 100 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 70 կկալ

The author and administrator mykitchen