1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել serkevil conserve

Clean serkevil, divide, remove the kernel part and cut. Fill into the mug and add as much water as it is need to cover the serkevil and cook it until it is soft. Take off serkevil with the help of kachkir and squeeze the water. Make a syrup drop the sugar, add serkavil water: 400 gramme. Put serkevils into boiling syrup, cook for 20-25minutes, then take off the fire and leave it for 2-3 hours into the syrup. Put serkevils into the boiling syrup and cook for 20-25 minutes, then take off the fire and leave into the syrup for 2-3 hours. After this cook serkevil as long as it takes to be ready.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք serkevil conserve

սերկևիլ սերկևիլ 1 kg

շաքարավազ շաքարավազ 1.5 kg

ջուր ջուր 400 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 73 կկալ

The author and administrator mykitchen