1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել peach jam

Peach jam may be made by those fruitage which stones are used as a seed. Jam made from that kind of peach may galantines well. Divide peaches and take off the stones. Add into the water. Add 1 table spoon lemon salt into the 1 liter water. Add ¼ of the sugar to the washed and half divided part of the peaches for 15-20 minutes by adding a little water until fruits are soft, then add the rest of the sugar and peach and again cook for a little until there is a gelatin mass.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք peach jam

դեղձ դեղձ 1 kg

կիտրոնի աղ կիտրոնի աղ 1 teyi_gdal

ջուր ջուր 1 liters

շաքարավազ շաքարավազ 1 kg

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 52 կկալ

The author and administrator mykitchen