1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել early pickled cabbage

Make small slices form cabbage, cut carrot into big pieces, cut apple into small pieces mix it and put into a litter glass containing pot and press it well. Put water, salt, sugar into the pot and put on the fire, boil it, turn it off add honey and mix it.
Pour marinade on the cabbage, put a press on it, remove the container into the pot, so as while getting pickled let the liquid part to remove there. Keep under room temperature, take of the press for a few times during the day, than make holes p to the ground part with a stick, so as make the gases come out. Pickled cabbage may be eaten on the third day. Keep in the fridge.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք early pickled cabbage

կաղամբ կաղամբ 1 glux

գազար գազար 1 հատ

խնձոր խնձոր 1 հատ

ջուր ջուր 800 ml

աղ աղ 1 chashi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 1 chashi_gdal

մեղր մեղր 1 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 25 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.