1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել eggplant caviar

Wash and remove eggplant skin, cut by the length and fry in oil. After frying put it into the strainer in order to make the oil come out of it. Divide green pepper into two parts and fry in the oil. Again place into the strainer. After freezing clean the skin on the pepper. Mince pepper and eggplant and mince with meat chopper and fill in a container. Divide red pepper into 2 parts remove the skin, clean the seeds and mince with chopper, put into a separate container. Clean onion, mince with chopper and put into a separate container as well. Pour one bottle oil into a big pot, put on the fire to become hot then add onion and fry. When the onion has golden color add red pepper, mix and leave on the fire as long as until pepper is almost ready. Then add chopped green pepper and eggplant mix well and leave it on the lowered fire. It is necessary to mix all the time so as not allow it to snuggle on the ground of the boiler. After cooking for 40 minutes add tomato paste and continue to cook. Cook on the lowered fire for 3-4 hours, at the end add crushed parsley and salt. Cook one more hour until there is a homogeneous mass. When caviar is ready put it into jars and boil the jars, then close the jars. All this is done in order to be safe.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք eggplant caviar

սմբուկ սմբուկ 1.5 kg

կանաչ պղպեղ կանաչ պղպեղ 1 kg

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 kg

ձեթ ձեթ 0.5 liters

սոխ սոխ 0.5 kg

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 5 chashi_gdal

մաղադանոս մաղադանոս 1 punj

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 188 կկալ

The author and administrator mykitchen