1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել apricot jam

Divide apricots with sharp knife and take off the stones. Put the pieces of apricots into the water immediately so as not to let them darken. Add 1 table spoon lemon acid into 1 liter of water. Apricot jam may be made by two ways. For this purpose cook the half of washed, divided apricots and ¼ of sugar, cook for 10-15 minutes, add little water. Cook until fruits are soften, the add the rest of the sugar and apricots and cook a little more until the will be a gelatin mass. In order to make it smell tasty put a few cleaned apricot stones in it. Stones shoul be sweet.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք apricot jam

ջուր ջուր

կիտրոնի աղ կիտրոնի աղ

ծիրան ծիրան

շաքարավազ շաքարավազ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 9 կկալ

The author and administrator mykitchen