1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել venetian pizza

Sift flour, break egg on it and add milk. Mix, pour the flour so that there will be sticky dough. Make dough bowl, put on a wet towel and leave for a while. Then open it according to the size of the pan. Cut unnecessary parts. Put on the dough thin layers of potato and sausage. Sow pepper and grated cheese on it. Put in the stove under 220°С for 20 minutes. Freeze it slightly and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք venetian pizza

ալյուր ալյուր 2 teyi_bajak

ձու ձու 2 հատ

կաթ կաթ 1 teyi_bajak

ձեթ ձեթ 3 chashi_gdal

սալյամի սալյամի 250 gram

լոլիկ լոլիկ 100 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 352 կկալ

The author and administrator mykitchen