1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pizza with salami

Fill in the pot 200 g flour and 2 spoons oil and mix it all. Mix half tea spoon yeast with 220 g water, then pour it in the flour, mix it, then add 1 teaspoon salt and 1 teaspoon sugar. Then mix 200g flour again, the dough should not be too solid. Cover it with towel; leave it to rest and push-up. Cut the sausages and olives, grate the cheese. Make the sauce: mix 1 spoon tomato paste, mushroom marinade juice (about 150 g, so that not to be too watery) with salt, red pepper and sugar. Open the dough with the thickness of 1 sm, put it on the oily frying pan and scrape the sauce. Put the salami, then the mushroom, then the olive. Fill on it the grate cheese and put on the 200 C oven for 20 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pizza with salami

ալյուր ալյուր 400 gram

ջուր ջուր 220 ml

խմորիչ խմորիչ 0.5 teyi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_gdal

աղ աղ 1 teyi_gdal

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

միջուկ

սալյամի սալյամի 350 gram

շամպինիոն շամպինիոն 300 gram

ձեթ ձեթ 50 ml

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 1 chashi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 169 կկալ

The author and administrator mykitchen