1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pizza with potatoes

Clean potatoes and hold through the scraper. Clean onion and cut into small peaces, add on the potato mass and add salt. Heat the fat in the pan, partially add potatoes mass and fry both sides and press firmly on the floor of the pan. Wash tomatoes and squash. Remove tomatoes ground slash in a circular way. Remove squash ground and make thin sticks from them. Cut saliami into small pieces. Put fried potato on the frying pan, pour saliami, tomato and squash from above. Add cube cut cheese on it. Turn on the stove beforehand. Cook for 8 minutes in the stove under 1750 C.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pizza with potatoes

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 1 kg

պիցցայի լոշ պիցցայի լոշ 1 հատ

սոխ սոխ 1 glux

ճարպ ճարպ 100 gram

դդում դդում 0.5 kg

սալյամի սալյամի 120 gram

կանաչի կանաչի

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 394 կկալ

The author and administrator mykitchen