1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pizza metropol

Sow wine on the surface of the dough. Put on sheep meat. Then add on it marinated mushrooms, flatten and put the fish fillets then add canned fish. Sprinkle grated cheese add spicy tomato paste. Put in the stove for 9-11 minutes until it is ready.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pizza metropol

ձուկ ձուկ 200 gram

պիցցայի լոշ պիցցայի լոշ 1 հատ

ոչխարի միս ոչխարի միս 100 gram

պահածոյացված սունկ պահածոյացված սունկ

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 70 gram

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 60 ml

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 215 կկալ

The author and administrator mykitchen