1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pizza - heart

Turn on the stove beforehand. Cut the dough and sausage in a heart shape. Scrape tomato paste on the dough then put sausage and olive grains. Hold the cheese through scraper and put on the pizza. Put into the stove and leave for 20 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pizza - heart

պիցցայի լոշ պիցցայի լոշ 1 հատ

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ

երշիկ երշիկ

ձիթապտուղ ձիթապտուղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 189 կկալ

The author and administrator mykitchen