1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pizza spaghetti

Cook spaghetti, squeeze and pour into the coated with butter frying pan. Fry the pan until it is dark and put on the plate. Add ham on the spaghetti, add tomato paste, then cheese. Turn on the stove beforehand, bake under 1750 C for 30 minutes, until cheese melts and becomes red.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pizza spaghetti

սպագետի սպագետի 350 gram

աղ աղ 1 teyi_gdal

խոզապուխտ խոզապուխտ 450 gram

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 700 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 135 կկալ

The author and administrator mykitchen