1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել funny dishes made off egg

One of the most useful and wide spread products considered to be egg. We meet it in almost all dishes made by our mothers: in different kinds of omelets, in chops, cakes etc. And of course it may be eaten separately. Imagine Easter without eggs…. So the abilities of the egg is inexhaustible, our imagination as well. So let's see what kind of dishes may be made with the help of egg. In this case egg mostly combines with tomato, greens, sausage, ham, sour cream, beet, and with olive and corn grains. Of course you can change recipes. It is just important that dishes should be funny.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք funny dishes made off egg

ձու ձու 10 հատ

լոլիկ լոլիկ 0.5 kg

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 987 կկալ

The author and administrator mykitchen