1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել easter sour sweets

Mix egg with sugar and vanillin, add milk and mix. Put on the fire and cook until it is thick. Freeze the mass. Slash dried fruits and nuts. Wash raisins and dry. Sift the curd add butter and mix well. Add dried fruits, nuts and raisins. Add egg and mix. Take a template with holes. If you haven’t got that kind of template, you can take unused bowl which has bowls. Put four layered marlya (tanzif) on the ground of the template. Put the mass of curds on the plate. Put something heavy on it. Put that plate in the refrigerator for 12 hours. Take out, turn down on the plate and remove the marlya. Decorate with dried fruits.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք easter sour sweets

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 1 kg

ձու ձու 5 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_bajak

կաթ կաթ 400 ml

վանիլ վանիլ 1 teyi_gdal

կարագ կարագ 200 gram

ընկույզ ընկույզ 100 gram

չիր չիր 100 gram

չամիչ չամիչ 100 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 10COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 617 կկալ

The author and administrator mykitchen