1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cream tea

Mix tea with lemon peel and pour 150 ml boiled water on it. 3 minutes later pour the remaining boiled water, infuse for 2-3 minutes and freeze. Mix the yolk with sugar, gradually pour into the tea. Then whisk whole mixture until it will fizz. Serve immediately, until the foam is on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cream tea

թեյ թեյ 2 teyi_gdal

ջուր ջուր 300 ml

դեղնուց  դեղնուց 2 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 2 teyi_gdal

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 113 կկալ

The author and administrator mykitchen