1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել mocha coffee

Pour the refined almond into the frying pan, which is covered with oil paper. Roast until it will become golden. Pour the milk into a medium-sized container, fill in with already roasted almond and orange skin. Cook on light fire, le don’t leave to boil. Cook ordinary coffee. Pour cocoa it into the cup and pour boiled coffee on it. Mix the honey and hot milk in a separate cup. Pour that milk on coffee and add brandy. Mocha coffee is ready.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք mocha coffee

նարինջ նարինջ 1 հատ

նուշ նուշ 1 teyi_bajak

կակաո կակաո 2 chashi_gdal

սև սուրճ սև սուրճ 2 surchi_bajak

մեղր մեղր 3 chashi_gdal

կաթ կաթ 0.5 liters

կոնյակ կոնյակ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 126 կկալ

The author and administrator mykitchen