1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել coffee with caramel taste

Take the sugar to taste, but instead normal size use double. In the same way it is possible to produce milk coffee. Pour the sugar into the coffee blander and put into a medium flame. Hold until the sugar melts and becomes gold. Don’t roast it, because coffee will become bitter. When the sugar is melted and have changed its color add 200 grams of water and put a cinnamon stick. Boil the water, remove the cinnamon stick, pour coffee. Quickly mix without boiling, take off the flame and pour into cups.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք coffee with caramel taste

շաքարավազ շաքարավազ 20 gram

դարչին դարչին 1 հատ

աղացած սուրճ աղացած սուրճ 10 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 0COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 0 կկալ

The author and administrator mykitchen