1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել coffee sherbet

Warm the water in a small pot, mix sugar, boil one or two minutes. Boil coffee with 3 spoon coffee and 300 ml of water, add also the cinnamon. Mix the coffee with syrup and leave to cool. Fill the sherbet in the metal pot and put into the fridge. Garnish with whipped cream before serving.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք coffee sherbet

շաքարավազ շաքարավազ 125 gram

սև սուրճ սև սուրճ 300 ml

ջուր ջուր 450 ml

սերուցք սերուցք 100 ml

դարչին դարչին 1 teyi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 6 կկալ

The author and administrator mykitchen