1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել sangria. spanish cocktail

Clean the lemon, orange and slash. Wash peaches very well, remove the stone and pestle. Add to 2/3 cup of mineral water 1/3 cup brandy, mix sugar or honey to your taste. Mix brandy with water into the wine and throw the fruit pieces in.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք sangria. spanish cocktail

կարմիր գինի կարմիր գինի 1 liters

կոնյակ կոնյակ 1 teyi_bajak

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

նարինջ նարինջ 1 հատ

դեղձ դեղձ 1 հատ

շաքարավազ շաքարավազ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 167 կկալ

The author and administrator mykitchen