1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել kryushon with berries and champagne

Wash the raspberry, dry. Pour the cherry beans, raspberry, grape in into the bowl, sprinkle sugar powder. Warm the wine with cinnamon and don’t leave to boil. Cool and pour on fruit. Leave nearly three-hour in cool place. Pour on fruit cold Champaign and cherry juice before serving. Mix good mix, pour into glasses and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք kryushon with berries and champagne

շամպայն շամպայն 0.75 liters

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 1 teyi_bajak

դարչին դարչին 1 ptxunc

ազնվամորի ազնվամորի 150 gram

խաղող խաղող 200 gram

բալի հյութ  բալի հյութ 1.5 liters

շաքարավազ շաքարավազ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 11COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 290 կկալ

The author and administrator mykitchen