1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cosmos - whisky

Put several pieces of ice into the shake, pour whiskey, lemon juice, strawberry syrup and shake good. Pour through a strainer into the suitable cup. Then put on it the cherry and pour alkali water. Serve on a tray with a stick and a spoon.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cosmos - whisky

մեղր մեղր 125 gram

ջուր ջուր 125 ml

մեխակ մեխակ 6 հատ

հատիկ պղպեղ  հատիկ պղպեղ 6 հատ

վանիլ վանիլ

մշընկույզ մշընկույզ

օղի օղի 250 ml

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 28 կկալ

The author and administrator mykitchen