1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել citrus kryushon

Wash the fruits. Halve lemon, lime, orange, stripe the half of each fruit, divide the strawberries into four parts, put with currant branches into the glass bowl. Squeeze the other parts of citrus, mix with honey and pour on sliced fruits. Pour cold wine on it and put in fridge for an hour. Before serving pour half a liter of mineral water and ice cubes in the bowl.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք citrus kryushon

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

նարինջ նարինջ 1 հատ

կարմիր հաղարջ կարմիր հաղարջ 100 gram

ելակ ելակ 100 gram

մեղր մեղր 100 gram

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 1 liters

գազավորված ջուր գազավորված ջուր 500 ml

սառույց սառույց 3 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 111 կկալ

The author and administrator mykitchen